Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van:
 
BRICKS Advocaten, Van Heenvlietlaan 198, 1083 CM Amsterdam,
T: +31 (0)20 6704040, F: +31 (0)20 4004043,
E: info@bricksadvocaten.nl, W: www.bricksadvocaten.nl
 

1. Definities

1. BRICKS: BRICKS Advocaten, de advocaat, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, aan BRICKS Advocaten verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen;
2. Opdrachtgever: de contractspartij van BRICKS Advocaten;
3. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten die tussen BRICKS Advocaten en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Opdracht;
4. Diensten: alle juridische dienstverlening die onderwerp is van de Opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het opstellen van overeenkomsten en adviezen.
5. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) exclusief Verschotten als onder sub f. bedoeld, die BRICKS Advocaten voor uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt;
6. Verschotten: de kosten die BRICKS advocaten in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.
 

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, waaronder aanvullende- en vervolgopdrachten die met BRICKS advocaten worden gesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en gelden mede ten behoeve van natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege BRICKS Advocaten zijn betrokken. Indien bij enige Opdracht een afwijking op deze voorwaarden met Opdrachtgever is gemaakt, kan Opdrachtgever zich daar bij latere Opdrachten nimmer op beroepen. Afwijkingen op deze voorwaarden dienen steeds uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.
2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.
3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 

3. De Overeenkomst

1. De overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de opdracht door BRICKS Advocaten is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan BRICKS Advocaten slechts worden vertegenwoordigd door aan BRICKS Advocaten verbonden advocaten en door medewerkers die daartoe een schriftelijke volmacht bezitten. Dit geldt ook in die gevallen, waar het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van opdrachtgever is, dat een aan het kantoor verstrekte opdracht, door een bepaalde medewerker van het kantoor uitgevoerd zal worden. De werking van het bepaalde in artikel 7:404 BW, welke bepaling voor laatst genoemd geval een regeling biedt en de werking van het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW, waar een hoofdelijke aansprakelijkheid wordt gevestigd voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.
2. De uitvoering van aan BRICKS Advocaten verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 

4. Honorarium

1. Voor de uitvoering van een overeenkomst door BRICKS Advocaten is Opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met Verschotten en omzetbelasting zonder verrekening of opschorting verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur is vermeld en leidt alleen dan tot kwijting van Opdrachtgever indien deze door overmaking op een van de ten name van BRICKS advocaten of de betreffende daarmee gelieerde Stichting Derdengelden, gestelde bankrekeningen is geschied. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. Opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden BRICKS advocaten betrekking hebben, heeft BRICKS Advocaten het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te betalen.
3. BRICKS Advocaten is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de Opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is BRICKS Advocaten gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van Opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.
4. BRICKS Advocaten heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.
 

5. Aansprakelijkheid

1. Iedere beroepsaansprakelijkheid van BRICKS Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar. Elke vordering jegens BRICKS Advocaten verjaart 12 maanden nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schadetoebrengend feit.
2. Opdrachtgever vrijwaart de vennoten en werknemers van BRICKS Advocaten voor alle aanspraken van de opdrachtgever die betrekking hebben op de dienstverlening.
3. BRICKS Advocaten is bevoegd in samenhang met haar dienstverlening diensten van derden te betrekken, zoals (doch niet beperkt tot) bijvoorbeeld gemachtigden, procureurs, deurwaarders, onderzoekbureaus, incassobureaus, accountants, fiscalisten, kadaster, Kamer van Koophandel, advocaten- en/of notariskantoren etc. BRICKS advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze of andere derden. Opdrachtgever vrijwaart BRICKS tegen alle aanspraken van derden, de door BRICKS Advocaten in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van BRICKS Advocaten . Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht door BRICKS advocaten worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. BRICKS Advocaten gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten door Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
4. De in deze Algemene Voorwaarden omschreven uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor gebeurtenissen, handelingen en het nalaten daarvan en gelden tevens voor het niet deugdelijk functioneren van door BRICKS Advocaten bij de uitvoering van de dienstverlening gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor het onderschept worden van audio en/of datatransmissies van telefoon, fax, of e mail. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd, tenzij Opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders verzoekt.
5. BRICKS Advocaten is nimmer aansprakelijk voor zogenaamde indirecte en gevolgschade die Opdrachtgever ter zake van de door BRICKS geleverde diensten mocht lijden. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BRICKS Advocaten.
 

6. Gegevens

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan BRICKS advocaten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan BRICKS Advocaten worden verstrekt. BRICKS Advocaten heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
2. BRICKS Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BRICKS advocaten haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door Opdrachtgever verstrekte gegevens.
3. BRICKS Advocaten heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan Opdrachtgever en/ of derden, indien 5 jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een BRICKS Advocaten die bij BRICKS Advocaten in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen.
 

7. Geschillen/overig

1. Op de rechtsverhouding met en de dienstverlening door BRICKS Advocaten is Nederlands recht exclusief van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, onverminderd de bevoegdheid van de organen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
2. Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage bij BRICKS advocaten op de Van Heenvlietlaan 198 te Amsterdam en worden ter hand gesteld bij de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht. Zij kunnen voorts op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze algemene voorwaarden te vinden op www.bricksadvocaten.nl
 

8. Klachten- en geschillenregeling advocatuur

1. BRICKS Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
2. De klachtenregeling van BRICKS Advocaten betreft de door BRICKS Advocaten gehanteerde (kosteloze) procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers van BRICKS Advocaten over de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie (niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet). De klachtenregeling is op iedere overeenkomst van opdracht die BRICKS Advocaten, of een advocaat van BRICKS advocaten, sluit met een rechtzoekende van toepassing.
3. De klachtenregeling houdt het volgende in. Wanneer een schriftelijke klacht wordt ingediend bij BRICKS Aadvocaten, wordt deze klacht doorgeleid naar de klachtencoördinator. Mevrouw mr. A. de Fouw is de klachtencoördinator, tenzij het een klacht jegens haar betreft. In dat geval is mevrouw mr. K. Keij de klachtencoördinator. De klachtencoördinator stelt de advocaat waarover is geklaagd in kennis van de klacht en stelt deze advocaat en de klager in de gelegenheid om op de klacht een toelichting te geven. Vervolgens tracht de advocaat, al dan niet met tussenkomst van de klachtencoördinator, samen met de klager tot een oplossing te komen. Binnen vier weken na ontvangst van de klacht, oordeelt de klachtencoördinator over de gegrondheid van de klacht. Van dit oordeel, al dan niet vergezeld van aanbevelingen, stelt de klachtencoördinator de klager schriftelijk op de hoogte. Indien en voor zover de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtencoördinator en advocaat het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
4. Wanneer BRICKS advocaten er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van BRICKS advocaten met behulp van deze klachtenregeling tot een voor die opdrachtgever aanvaardbare oplossing te brengen, kan die opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie).
5. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van BRICKS advocaten, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van BRICKS Advocaten, worden op verzoek van de opdrachtgever en/of van BRICKS advocaten beslecht door de Geschillencommissie overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het Reglement). Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door BRICKS Advocaten wendt tot de gewone rechter. In geval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil een opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
6. Het Reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.