PRIVACYBELEID

 

BRICKS Advocaten (hierna te noemen “BRICKS”) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018. BRICKS behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

 

In dit Privacybeleid licht BRICKS toe:

 

 • welke persoonsgegevens BRICKS verzamelt en op welke wijze;
 • voor welke doeleinden en om welke redenen BRICKS uw persoonsgegevens verwerkt;
 • hoe lang BRICKS uw persoonsgegevens bewaart;
 • met wie BRICKS uw persoonsgegevens deelt;
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
 • de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
 • het gebruik door BRICKS van cookies;
 • hoe u contact met BRICKS op kunt nemen.

 

PERSOONSGEGEVENS

 

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. BRICKS kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 • Persoonsgegevens die u aan BRICKS verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • Persoonsgegevens die u aan BRICKS verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan BRICKS verstrekt of die BRICKS kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

 

BRICKS verzamelt deze persoonsgegevens omdat u deze aan BRICKS heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met BRICKS, door het sturen van een e-mail aan BRICKS, door uw visitekaartje aan BRICKS te geven, of door het solliciteren naar een baan. BRICKS kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.
DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

BRICKS kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om onze juridische diensten aan u te verlenen;
 • om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze diensten of events;
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.

BRICKS verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming.

 

BEWAARTERMIJN

 

BRICKS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

 

DELEN MET ANDEREN

 

Voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden kan BRICKS uw persoonsgegevens delen met een aan BRICKS gelieerde vennootschap of stichting, zoals de Stichting Derdengelden BRICKS Advocaten.

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten die BRICKS verstrekt, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie BRICKS bepaalde ondersteunende diensten uitbesteedt.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

Derden aan wie BRICKS uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. BRICKS is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van BRICKS, sluit BRICKS met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

 

Om BRICKS in staat te stellen diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat BRICKS uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal BRICKS erop toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

 

BEVEILIGING

 

BRICKS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@bricksadvocaten.nl

 

UW RECHTEN

 

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:

 

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die BRICKS van u verzameld heeft. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin BRICKS bevoegd is om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin BRICKS verplicht is uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin BRICKS wettelijk bevoegd is om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin BRICKS bevoegd is uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

COOKIES

 

BRICKS maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Meer informatie over cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org.

 

CONTACT:

 

Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via: info@bricksadvocaten.nl of BRICKS Advocaten, Van Heenvlietlaan 198, 1083 CM te Amsterdam.